Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กกพ.มทบ.16 [17 พ.ย. 2563]
  อยากสมัครงานเลยสอบถาม chanajit [12 พ.ย. 2563]
  รับโบนัสสูงสุด 200% นางมาร ในห.. [22 เม.ย. 2563]
  ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นางมาร ในห.. [18 เม.ย. 2563]
  โปรโมชั่น Gclub noona1122 [3 เม.ย. 2563]
 
 
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.38-009 สายทางหนองหินใน-แพรกตะคร้อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านบึงนคร-หมู่ที่ 7 บ้านวังสาหร่าย ตำบลบึงนคร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,200.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   [21 เม.ย. 2563]
 
 
ยังไม่มีกิจกรรม
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH อบต.บึงนคร www.Stats.in.th
QRCODE : WWW.BEUANGNAKORN.GO.TH
10 พ.ค 2550
พัฒนาชุมชน
อบต.ทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เปิดสอบ
ส่งข้อผ่าเข้ามือถือผ่าเวบ
NAKHONSI.COM
 
 
 
เช็คเมล์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สำนักงานงบประมาณ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ตรวจเงินแผ่นดิน
สหพันธ์ปลัด
yotathai
สำนักงาน กพ.