ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
73
14 ส.ค. 2562
42 โครงการพัฒนาองค์กรสตรี ปี 2562
80
10 ส.ค. 2562
43 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1
75
08 ส.ค. 2562
44 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562
76
07 ส.ค. 2562
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การเปิดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ส.ค. 2562
46 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
76
02 ส.ค. 2562
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ส.ค. 2562
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
31 ก.ค. 2562
49 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 ก.ค. 2562
50 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1
82
01 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16