ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท (พิกัดหลักหมุดและรูปแปลงที่ดิน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ก.พ. 2563
32 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3
89
14 พ.ย. 2562
33 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4
82
14 พ.ย. 2562
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
25 ต.ค. 2562
35 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ต.ค. 2562
36 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
35
11 ต.ค. 2562
37 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ต.ค. 2562
38 ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ส.ค. 2562
39 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ส.ค. 2562
40 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
20 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16