ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ส.ค. 2563
22 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ส.ค. 2563
23 การแบ่งงานการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ส.ค. 2563
24 ประกาศขอประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ส.ค. 2563
25 ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
18 มิ.ย. 2563
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
131
18 พ.ค. 2563
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
132
08 พ.ค. 2563
28 ข้อมูลข่าวสาร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศษสาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
26 มี.ค. 2563
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 มี.ค. 2563
30 ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้มาลาเรีย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
88
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16