ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
43
01 ต.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 ส.ค. 2564
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ก.ค. 2564
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 พ.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 พ.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 เม.ย. 2564
8 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลบึงนคร และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 มี.ค. 2564
9 ประกาศ การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 มี.ค. 2564
10 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16