ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
  รายละเอียด :

          องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2566 นับจนถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2506) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

          1. มีสัญชาติไทย

          2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบึงนคร แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

          3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

          4. เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2505 ถึงวันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2506

          โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

          3. สมุดบัญชีธนาคาร ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร

          สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานมอบอำนาจตามที่ราชการกำหนด ติดต่อฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนครระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

          สอบถามเพิ่มเติม โทร.065 - 9821159

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน