ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลข่าวสาร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศษสาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
  รายละเอียด : ข้อมูลข่าวสาร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศษสาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัข-แมว)ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลบึงนคร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน