ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เบาหวานและความดันโลหิตสูง
  รายละเอียด : เพื่อให้ความรู้ และปรับทัศคติของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้เหมาะสมและถูกต้องทั้งกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 135 คน