ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
  รายละเอียด :

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502) และผู้สูงอายุท่ี่ยัายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร หลักฐานที่ต้องเตรียมมาดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารธกส. 1 ชุด นำมายื่นเพื่อลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ โทร. 032 - 646286

sv388 apk
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน